Maslows behovstrappa

Maslows behovstrappa, eller behovshierarki som den även kallas, är en modell som presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln “A Theory of Human Motivation” och som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Psychological Review. I sin senare bok, Motivation and Personality från 1954, vidareutvecklade Maslow sin teori.

Modellen förklarar hur människor prioriterar sina olika behov, men den har även visat sig vara ett bra verktyg när det gäller att motivera medarbetare på en arbetsplats.

 

De olika nivåerna

Även om modellen på svenska kallas för behovstrappa så är den utformad som en pyramid.

Pyramiden har fem nivåer.

1. Grundläggande behov

2. Behov av trygghet


3. Behov av kärlek och gemenskap


4. Behov av uppskattning


5. Behov av självförverkligande

Längst ner i botten finns de grundläggande behoven (1) som mat, kläder och tak över huvudet. Där efter följer behovet av trygghet (2), behovet av kärlek och gemenskap (3) och behovet av uppskattning (4). Överst i pyramiden hittar vi behovet av självförverkligande (5).
Enligt Maslows teori måste behoven på de lägre nivåerna först vara tillfredsställda för att människor ska bli tillräckligt motiverade för att uppfylla behoven på de högre nivåerna – därmed liknar modellen en trappa som man succesivt klättrar upp på.

 

Maslows modell på arbetsplatsen

Maslows behovstrappa är ett bra verktyg för dig som är chef eller projektledare och som vill motivera dina medarbetare. Motiverade medarbetare trivs nämligen oftast bättre på arbetsplatsen och är dessutom mer benägna att arbeta effektivt.

På vart och ett av trappstegen behöver dina medarbetare olika typer av motivation, beroende på vilka behov som redan är tillfredsställda. Du kan därmed anpassa åtgärderna efter vilket steg på trappan som dina medarbetare befinner sig på.

Först och främst är det viktigt att känna till att alla människor är olika. Vissa anställda kanske kommer till arbetet enbart för att tjäna pengar. Deras främsta behov är då trygghet. De har då kanske ännu inte något behov av gemenskap eller personlig utveckling. Även om det är ovanligt att dessa behov helt saknas bör behovet av trygghet först vara tillfredsställt innan de kan nå nästa steg.

Någon som befinner sig på trappsteg tre, där behovet av gemenskap dominerar, har kanske som främsta mål att träffa människor. Men samtidigt så kan personen i fråga även ha ett behov av personlig utveckling, det vill säga självförverkligande. Ofta handlar det nämligen om en kombination av olika behov, där vanligtvis ett dominerar.

Nedan går vi igenom de olika nivåerna i behovstrappan och vilken typ av åtgärd som behövs för att medarbetarnas behov ska tillfredsställas.

 

1. Grundläggande behov

I Maslows modell ses grundläggande behov främst i termer för vad som krävs för att överleva, det vill säga mat, vatten, kläder, luft och någonstans att bo. Om inte dessa behov är uppfyllda är det svårt att klara sig och överleva som människa.

 

Hur kan du tillfredsställa detta behov på arbetsplatsen?

I en arbetssituation skulle de anställdas grundläggande behov kunna tillfredsställas genom tillgången till vattenautomater och kaffemaskiner. Att skapa en trevlig miljö där dina medarbetare kan fika är till exempel ett bra sätt för att uppfylla detta behov hos de anställda. Det är även viktigt att behandla sin personal på ett respektfullt sätt.

 

2. Trygghetsbehov

Trygghetsbehov kan indelas i fyra underkategorier:

• Personlig säkerhet
• Ekonomisk säkerhet
• Hälsa och välmående
• Socialt skyddsnät till exempel vid sjukdom

När en persons fysiska behov är tillfredsställda är det behovet av trygghet och säkerhet som dominerar. Exempel på situationer när dessa behov kan vara svåra att tillfredsställa är i krigssituationer, när det sker naturkatastrofer, eller vid våld i hemmet och liknande. Då uppstår ofta trauman och man kan även drabbas av posttraumatiskt stressyndrom eller andra psykiska sjukdomar.

Detsamma gäller vid ekonomisk kris och när en person drabbas av sjukdom eller av arbetslöshet. Vid neddragningar på en arbetsplats är det därför ofta svårt att klättra högre upp på behovstrappan, eftersom risken att bli arbetslös är överhängande. Då kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att känna ett behov av självförverkligande.

Är inte behovet av trygghet säkerställt på arbetsplatsen är den anställde i regel även mindre benägen att fatta beslut som innebär risker. Kanske vill denne inte heller pröva på nya saker och åta sig nya arbetsuppgifter. De beslut som den anställde tar grundar sig då i stället på att säkerställa behovet av trygghet och säkerhet.

 

Hur kan du tillfredsställa detta behov på arbetsplatsen?

På en arbetsplats kan behovet av trygghet och säkerhet tillfredsställas på olika sätt. Först och främst kan du som chef se över den fysiska arbetsplatsen. Hur ser ventilationen ut? Får din personal tillräckligt med vila mellan de olika arbetspassen? Se till exempel till att ingen arbetar för mycket övertid.

Tänk även på att personalens lönenivå påverkar känslan av trygghet. Om lönen ligger på en bra nivå, finns det kanske några andra löneförmåner som du kan erbjuda. Fundera även över hur du skulle agera om din personal blir sjuk.

Även tillgången till all information som behövs påverkar hur trygga dina anställda känner sig. Därför är det till exempel viktigt att alla medarbetare har en bra arbetsbeskrivning där det framgår vilka deras arbetsuppgifter är. Försök även att lösa problem direkt när de dyker upp, eftersom konflikter är en källa till osäkerhet.

 

3. Behovet av kärlek & gemenskap

Efter att de rent fysiologiska behoven och behovet av trygghet och säkerhet är tillfredsställda följer behovet av kärlek och gemenskap. På denna nivå blir det viktigt med mellanmänskliga relationer. Vänskap och familj är exempel på viktiga relationer.

Enligt Maslow behöver alla människor känna tillhörighet och acceptans i en social grupp. Gruppen kan vara stor eller liten och det kan handla om exempelvis sportklubbar som kompisgrupper. Det är även viktigt att känna att man är en del av en familj.

 

Hur kan du tillfredsställa detta behov på arbetsplatsen?

På en arbetsplats handlar det om att känna att man är en del av gruppen och att man är accepterad av sina kollegor och chefer. Att vara mobbad eller känna sig utanför leder i regel till depression. Var därför noga med att lösa konflikter direkt när de dyker upp och se till att kommunicera på ett bra sätt.

Fundera på hur du ska lösa frågan om någon känner sig mobbad eller utstött på arbetsplatsen.
Som chef bör du även uppmuntra till sociala aktiviteter samt försöka skapa en teamkänsla. Det här är extra viktigt för den som är ny på arbetsplatsen. Uppmuntra även till delaktighet till exempel när olika beslut ska fattas. Se även till att uppmuntra dina anställda och fira framgångar tillsammans.

 

4. Behovet av uppskattning

För att må bra bör alla människor ha både gott självförtroende och god självkänsla. Lika viktigt är behovet av att vara respekterad och uppskattad av andra, inte minst på arbetsplatsen. Den som har dåligt självtroende har i regel ett större behov av att känna uppskattning från andra och kan därför sträva efter att bli framgångsrik inom ett område. Dåligt självförtroende kan även leda till depression.

Enligt Maslow finns det två nivåer av uppskattning. Den första, som han kallade för ”lägre nivå” innebär att man behöver andra människors uppskattning och respekt. Det kan till exempel innebära att man kämpar efter att uppnå status i en grupp och att man gärna vill ha uppmärksamhet.

Den andra nivån som Maslow kategoriserade som ”högre” är behovet av självrespekt. Det kan till exempel handla om ett behov av att känna att man tror på sig själv och att man är kompetent inom sitt arbetsområde. Denna ”högre” nivå, som även dominerar över den ”lägre” nivån, kan även yttra sig som ett stort frihetsbehov eller som ett behov av oberoende. Att inte tro på sig själv kan leda till både mindervärdeskomplex och till en känsla av hjälplöshet.

Från att först ha trott att de ”den lägre” och ”den högre” nivån av uppskattning var klart och tydligt separerade från varandra kom Maslow senare fram till att de i stället är nära sammanbundna. Att vara uppskattad av andra eller kompetent inom sitt område kan till exempel leda till ökat självförtroende.

 

Hur kan du tillfredsställa detta behov på arbetsplatsen?

Förutom att visa regelbunden uppskattning kan du som chef göra även andra saker för att tillfredsställa dina anställdas behov av uppskattning. Du kan även ge nya och utmanande arbetsuppgifter för att medarbetarna på så sätt ska vidareutvecklas och få nya kunskaper.

Att delegera ansvaret och uppmuntra till delaktighet när olika beslut fattas är ytterligare en sak du kan göra. Glöm inte heller att ge tydliga instruktioner till den som är nyanställd. Kanske behöver även andra medarbetare ytterligare utbildning för att känna att de är kapabla att utföra en viss arbetsuppgift. Att känna att man klarar av nya uppgifter leder nämligen i regel till större självförtroende och en känsla av större kompetens. Kompetensutveckling är i själva verket en stor källa till motivation.

 

5. Behovet av självförverkligande

På den här nivån handlar det om ett behov som ständigt förändras och som ser olika ut för olika människor. I korta drag innebär behovet av självförverkligande att ett behov av at bli den mest kompletta versionen av sig själv, där man också utnyttjar sin fulla potential. Någon kanske uppfyller detta behov genom att måla eller genom att uppfinna saker eller komma på nya och kreativa lösningar, medan det för någon annan handlar om att vara en så bra förälder som möjligt. I en arbetssituation handlar det oftast om att bli så bra som möjligt på det man gör.

Enligt Maslow måste inte bara de andra behoven i trappan uppfyllas innan man tar steget upp hit, man måste även behärska dem full ut. Om inte behovet av uppskattning är uppfyllt kan man alltså inte ta steget upp till detta trappsteg i behovshierarkin.

 

Hur kan du tillfredsställa detta behov på arbetsplatsen?

Som chef är det viktigt att du ser till att dina medarbetares övriga behov i trappan är uppfyllda för att de på så sätt ska kunna nå sin fulla potential. På denna nivå är medarbetarna nämligen som mest motiverade. Därför är det viktigt att de också upplever att deras arbetsuppgifter är givande och intressanta.

Återigen kan du till exempel erbjuda utbildning, som dina medarbetare upplever som stimulerande. Men det är även viktigt att du skapar utmaningar, som får personen i fråga att utveckla sina egna förmågor och färdigheter fullt ut. Med ny kunskap utvecklas även nya kunskaper som är nyttiga på en arbetsplats och som alla kan ta del av. Det här är extra viktigt för någon som arbetat länge på samma arbetsplats.

Speciellt viktigt är det även att uppmuntra kreativitet och att hitta kreativa lösningar.

 

Tecken på att medarbetare är omotiverade

Är du osäker på om dina medarbetare är motiverade eller inte finns det några tecken du kan titta efter. Saker som indikerar att dina anställda inte är motiverade är till exempel:

• Ökad sjukfrånvaro
• Otillåten frånvaro
• Förseningar till jobbet
• Låg kvalitet på det utförda arbetet
• Brist på kommunikation
• Frustration

Vad som orsakar brist på motivation:

• Brist på uppskattning
• Arbetsuppgifterna upplevs som tråkiga
• Brist på inflytande
• Brist på uppmuntran och pepp
• Avsaknad av möjlighet till fortbildning
• Uppgifter delegeras inte
• Kritik som inte är konstruktiv
• För stor arbetsbörda

Kanske är det något av ovanstående som gör att dina medarbetare eventuellt saknar motivation. Fundera på hur du kan göra för att öka deras motivation. Var i Maslows behovstrappa befinner sig dina medarbetare och hur kan du ta hjälp av denna modell för att inspirera till högre motivation?

Share This

Dela

Dela den här artikeln till en vän!